Polityka prywatności - RODO

Polityka prywatności RODO -  Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują nowe europejskie przepisy o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane ogólnym rozporządzenie o ochronie danych czy też „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Dlatego staramy się w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy. Poniżej przedstawiamy Ci informacje o tym, w jaki sposób korzystamy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej i działań marketingowych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za należące do Ciebie dane osobowe? (Administrator)

Administratorem Twoich danych osobowych jest AVIPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni (kod pocztowy 62-300), ul. Daszyńskiego 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000791775, NIP 7891788794.

 1. Kontakt z Administratorem

W kwestiach dotyczących przetwarzania należących do Ciebie danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z Administratorem:

 1. listownie na adres: Września, 62-300, ul. Daszyńskiego 2a
 2. elektronicznie na adres e-mail: biuro@avipro.pl.
 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania należących do Ciebie danych osobowych
 2. Relacje biznesowe z Administratorem -  Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora lub strony trzecie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przez prawnie uzasadniony interes należy rozumieć marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora lub strony trzecie.
 3. Brak powiazań biznesowych pomiędzy Tobą a Administratorem - Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Jeżeli wyrazisz zgodę, Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych również po zakończeniu obowiązywania umowy między Tobą a Administratorem. Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych, jeżeli cofniesz uprzednio wyrażoną zgodę, od momentu cofnięcia zgody.

Jeżeli zamierzasz zawrzeć lub zawarłeś z Administratorem umowę Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów sprzedaży, zakupu, transportu, przesyłki towarów lub usług. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 1. Przysługujące Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez nas należących do Ciebie danych osobowych

Masz prawo:

 1. do otrzymania kopii wszystkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, wraz z określonymi informacjami powiązanymi;
 2. do domagania się od nas aktualizacji lub poprawienia wszystkich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia wszystkich danych niekompletnych;
 3. do żądania wstrzymania przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Masz również prawo, w określonych okolicznościach:

 1. do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 2. do żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych – cofnięcie zgody;
 3. do „ograniczenia” przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby mogło ono mieć miejsce nadal wyłącznie z zastrzeżeniem ścisłych ograniczeń;
 4. do żądania od nas transferu podanych nam przez Ciebie danych osobowych, które są przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę lub w związku z wykonywaniem umowy pomiędzy Tobą i nami, do Ciebie lub do dowolnego wskazanego przez Ciebie odbiorcy.
 5. do skargi - masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 3. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli chcesz skorzystać z dowolnego z wyżej wymienionych praw do informacji, poprawienia, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawa do zgłoszenia sprzeciwu, do zlecenia transferu swoich danych lub zablokowania przetwarzania tych danych, możesz skontaktować się z nami z wykorzystaniem jednej z podanych możliwości w punkcie 2.

 1. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych

Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych, które byłyby szczególnie chronione.

 1. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 1. Podmioty, którym udostępniamy należące do Ciebie dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz.
 2. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.

- Standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez komisję UE zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.
- Tarcza Prywatności UE – USA. Tarcza Prywatności dla transferów do podmiotów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.
- Gdy  przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

 1. Okres przechowywania należących do Ciebie danych osobowych.

Zamierzamy przechowywać Twoje prawidłowe i aktualne dane osobowe. Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń. Obecnie w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach zawarcia i wykonania umów łączących Cię z Administratorem okres ten wynosi 7 (siedem) pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. O zmianach powiadomimy osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.